Gebruiksvoorwaarden - De Muzikant - Webapplicatie

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden regelen het gebruik van de webapplicatie (hierna de ‘Site’) voor bezoekers en alle gebruikers (muzikanten en organisatoren) onder het volgende domein www.demuzikant.be, eigendom van en beheerd door Van den Bosch Bart.  De Site werd ontwikkeld met het oog op de verbondenheid tussen muzikanten onderling en de verbondenheid tussen de muzikanten en het publiek te vergroten.

1.2. De bezoekers en gebruikers erkennen voldoende kennis te hebben van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze te aanvaarden door het bezoeken, aanmaken van een profiel, versturen van berichten, bekijken van de Site of het bekijken van een profiel op de Site. Het is de bezoeker en de gebruiker niet toegestaan de Site verder te gebruiken, indien deze niet instemt met deze voorwaarden. De Muzikant kan op ieder ogenblik wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden. De bezoeker en gebruiker dient regelmatig de voorwaarden op de Site te bekijken en het gebruik van de Site na de publicatie van wijzigingen geldt als het akkoord van de bezoeker en gebruiker met de gewijzigde voorwaarden.

 

2.Doelstellingen van de Site

2.1. De Site wil aan muzikanten een interactief en toegankelijk platform bieden waarbij ze hun passie voor muziek kunnen delen, zichzelf kunnen profileren en hun netwerk kunnen vergroten. De gebruikers registreren op de Site en kunnen vervolgens hun profiel opmaken en uitbreiden. Het registreren als gebruiker is gratis. Met een gratis account kunnen muzikanten een profiel aanmaken met daarin volgende gegevens: naam, voornaam, email, gebruikersnaam/groepsnaam, wachtwoord, genre, regio, instrument, geslacht, profielfoto, omslagfoto, video, vrije tekst en eventueel een koppeling met een SoundCloud account. Adres en telefoonnummer invoeren is optioneel. De gebruikersnaam/groepsnaam, genre, geslacht, regio, profielfoto, omslagfoto, video, vrije tekst en een koppeling met een SoundCloud account is zichtbaar voor alle bezoekers en gebruikers.

2.2. Contacteert een andere gebruiker u, dan krijgt u hiervan als gebruiker een bericht. Als een andere gebruiker je contacteert krijg je hiervan ook bericht via mail. 

2.3. Een organisator kan zich registreren en berichten sturen naar de gebruikers voor informatie of om gebruik te maken van hun diensten als muzikant.

 

3.Gebruik van de Site

3.1. Het is voor de gebruikers verboden elektronische berichten, gegevens of mededelingen met een illegale, schadelijke, beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of vulgaire inhoud of met een inhoud die op enigerlei wijze tot strafrechtelijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid zouden kunnen leiden, te verzenden of op de Site te plaatsen. De Muzikant is gerechtigd om de elektronische berichten of webpagina’s in strijd met deze bepaling onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. De Muzikant is tevens gerechtigd de inhoud van elektronische berichten of onderdelen van webpagina’s op de Site, met inbegrip van alle meegedeelde persoonsgegevens mee te delen om te voldoen aan wettelijke voorschriften of aan specifieke verzoeken van overheidswege.

3.3. In geval van inbreuk door de bezoeker of gebruiker op deze algemene gebruiksvoorwaarden behoudt De Muzikant zich het recht voor om de toegang tot de Site vanaf een bepaalde IP-adres of een range van IP-adressen te blokkeren of te beperken, onverminderd het recht van De Muzikant om in dat geval volledige schadevergoeding te vorderen voor haar persoonlijke schade en de verplichting van de bezoeker of gebruiker om De Muzikant integraal te vrijwaren conform de bepalingen van art. 10 van deze gebruiksvoorwaarden.

3.4. De Muzikant verleent aan de gebruiker onder bepaalde technische voorwaarden een geïndividualiseerde toegang tot de Site, waarmee de gebruiker zich kan identificeren en specifieke informatie of berichten kan ontvangen van andere gebruikers en zelf berichten of informatie kan toevoegen, volgens de hierna bepaalde functionaliteiten en toegangsrechten. De Muzikant is gerechtigd op ieder ogenblik die geïndividualiseerde toegang en interactieve functies verbonden aan die toegang aan te passen of uit te breiden zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker of deze toegang te beperken, te beëindigen of op te zeggen, mits voorafgaande kennisgeving via het e-mailadres van de gebruiker.

 

4. Technische verbinding met de Site

4.1. Enkel de bezoeker of gebruiker is verantwoordelijk voor de verbinding met de Site, met inbegrip van de geschiktheid en systeemvereisten van hardware, software, elektrische en technische installaties, aansluitingen bij Internet Service Providers en iedere andere voorziening of dienst die nodig is om toegang tot en verbinding met de Site tot stand te brengen.

 

5. Functionaliteiten en toegangsrechten

5.1. De gebruiker kan een geïndividualiseerde toegang (hierna een ‘Profiel’ genoemd) tot de Site verkrijgen mits voorafgaande registratie die uitsluitend via de Site zelf gebeurt. Deze registratie voorziet in het invoeren van de volgende persoonsgegevens van de muzikant, bandlid of organisator: naam, voornaam, email, gebruikersnaam/groepsnaam en wachtwoord.

5.2. De gebruiker verklaart dat de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens correct, nauwkeurig en niet bedrieglijk zijn. De gebruiker dient ten minste 16 jaar oud te zijn en over de volledige wettelijke handelingsbekwaamheid te beschikken. De registratie van een minderjarige gebruiker is enkel mogelijk via een afzonderlijke registratie door de wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige die hun uitdrukkelijke toestemming voor de registratie van de minderjarige gebruiker dienen te geven.

5.3. Het Profiel van de gebruiker geldt voor onbepaalde duur tot het Profiel door de betrokken gebruiker wordt beëindigd mits formele kennisgeving aan De Muzikant die via de Site kan gebeuren of tot de beëindiging van de Account door De Muzikant.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Alle onderdelen van de Site zoals de navigatiestructuur en menu’s, teksten, afbeeldingen, gegevens, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, icoontjes, videoclips, animaties, software, databanken, scripts en logo’s zijn de exclusieve eigendom van De Muzikant zoals hierboven omschreven, van de aan haar verbonden natuurlijke personen of van haar eventuele licentiegevers en vallen onder de bescherming van het auteursrecht, het merkenrecht, handelsbenamingen, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle gebruiksrechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de gebruiker, zijn voorbehouden aan De Muzikant.

6.2. De domeinnaam www.demuzikant.be is exclusieve eigendom van Van den Bosch Bart.

6.3. De gebruiker, lid of organisator deelt alle eigendomsrechten met inbegrip van de auteursrechten op de door hem verzonden of geüploade teksten (waaronder maar niet daartoe beperkt, alle quotes, slogans, berichten, …), afbeeldingen, foto’s, video’s, schetsen of bestanden, in het kader van het gebruik van de Site, kosteloos met De Muzikant die deze zonder enige vorm van beperking in tijd en territorium kan gebruiken, verspreiden, verwerken, vertalen en aanpassen, ongeacht de exploitatiewijze en omvang.

 

7. Aard van de meegedeelde informatie

7.1. De Muzikant verbindt er zich toe redelijke inspanningen te leveren om de informatie op de Site nauwkeurig, volledig en correct te verwerken en weer te geven voor de bezoeker en gebruiker, zonder enige garantie te bieden dat de op de Site meegedeelde of verwerkte informatie effectief nauwkeurig, volledig, actueel en zonder fouten zou zijn, of dat de Site geen computervirussen zou bevatten of geen programmacode zou bevatten die op enige wijze schadelijk zou zijn voor het toestel van de bezoeker of gebruiker waarop de Site wordt weergeven.

7.2. De Muzikant is gerechtigd om een aanpassing en update van de Site op ieder ogenblik door te voeren. Hij zal redelijke inspanningen leveren om foutieve vermeldingen op de Site aan te passen of ontbrekende gegevens op de Site aan te vullen indien zij daartoe een concreet verzoek ontvangt.

7.3. De Muzikant is niet aansprakelijk voor de inhoud of vorm van de informatie en communicatie tussen de gebruikers die via de Site op welke wijze dan ook mogelijk wordt gemaakt.

 

8. Koppelingen naar websites van derden

8.1. Koppelingen of links die opgenomen zijn in de Site kunnen leiden naar websites of webdiensten die niet beheerd worden door of eigendom zijn van De Muzikant. Dergelijke koppelingen worden enkel aangeboden ter informatie van de bezoekers en gebruikers en houden geen expliciete noch impliciete goedkeuring in van De Muzikant van de betrokken website of webdienst. De Muzikant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor die websites of webdiensten van derden waarnaar de betrokken koppelingen verwijzen en de bezoeker, of gebruiker maakt er volledig op eigen risico gebruik van. De Muzikant is eveneens niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze websites.

 

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. De Site en de onderdelen van de Site worden door De Muzikant aangeboden zonder enige bijzondere garantie van inhoud en beschikbaarheid, performantie, handelskwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

9.2. Op regelmatige ogenblikken kan de Site ontoegankelijk zijn of kan de toegang beperkt worden door De Muzikant en dit omwille van technische problemen met hardware, onderhoudswerkzaamheden of omwille van oorzaken die buiten de controle en bevoegdheid van De Muzikant vallen en die door De Muzikant niet kunnen voorzien worden.

9.3. In geen geval kan De Muzikant aansprakelijk zijn voor indirecte schade, gevolgschade of enige vorm van commerciële schade of winstderving, materiële schade, verlies van gegevens of van programma’s ingevolge het gebruik van de Site of een onderdeel ervan of ingevolge een gebrek aan toegang tot de Site.

 

10. Vrijwaring

10.1. De gebruiker zal De Muzikant of haar aangestelde medewerkers vrijwaren voor alle vorderingen, claims, aanspraken of schade van derden die voortvloeien uit de inbreuken door de gebruiker op deze algemene gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Site of inbreuken door de gebruiker op de rechten van derden of het verstrekken door de gebruiker van verkeerde informatie. Deze vrijwaring geldt voor alle actuele en toekomstige schade, van om het even welke aard ook, zowel voorzienbare als onvoorzienbare die voortvloeien uit of in verband staan met de inbreuken of het gebruik.

10.2. De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor het gebruik en het geheim houden van het wachtwoord waarmee hij of zij zich registreert op de Site. Het is de gebruiker niet toegestaan dit wachtwoord op enige wijze mee te delen of ter beschikking te laten aan derden of andere gebruikers. De gebruiker zal De Muzikant of haar aangestelde medewerkers integraal vrijwaren voor alle vorderingen, claims, aanspraken of schade van derden die voortvloeien uit iedere vorm van misbruik van het wachtwoord, onverminderd het recht van De Muzikant om de toegang tot de Site voor de betrokken gebruiker te ontzeggen en integrale schadeloosstelling van De Muzikant.

 

11. Privacyverklaring

11.1. De verklaring die De Muzikant doet inzake de bescherming van de privacy (hierna ‘Privacyverklaring’) is enkel van toepassing op de persoonsgegevens van de gebruikers die De Muzikant verzamelt in het kader van de Site en niet op enige andere vorm van gegevensverzameling. De gegevensverzameling en –verwerking gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

11.2. De Muzikant verzamelt en bewaart de naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer, gebruikersnaam/groepsnaam, wachtwoord, genre, woonplaats, geslacht profielfoto, omslagfoto, video’s en vrije tekst, btw-nummer, sfeerbeelden, koppeling SoundCloud account.

11.3. De Muzikant raadt de gebruiker af om gegevens op te nemen betreffende de (1) raciale of etnische afkomst (2) politieke opvattingen (3) filosofische of religieuze opvattingen (4) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij, (5) lichamelijke of geestelijke gezondheid (6) seksuele leven of (7) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien de gebruiker dergelijke gegevens verstrekt, stemt hij of zij ermee in dat De Muzikant die gegevens kan bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

11.4. De Muzikant gebruikt de persoonsgegevens van de gebruiker die zij via de Site verzamelt om een geïndividualiseerde toegang en het uitbouwen van een specifieke sociale netwerksite te verstrekken, waarbij gebruikers met elkaar in contact kunnen komen.

11.5. De Muzikant deelt geen persoonsgegevens van gebruikers mee aan derden, behoudens in de gevallen zoals hierna bepaald.

11.6. De Muzikant kan de persoonsgegevens verstrekken aan aangestelde medewerkers en/of personeelsleden die zij in dienst heeft om taken uit te voeren, waaronder het bewerken van gegevens. Die aangestelde medewerkers en/of personeelsleden zullen toegang hebben tot de persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij kunnen deze gegevens niet meedelen aan derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel.

11.7. De Muzikant kan ook algemene of statistische informatie over bezoekers of gebruikers meedelen aan derden zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van bezoekers en gebruikers van de Site en hoe deze bezoekers en gebruikers de site gebruiken.

11.8. De Muzikant gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de Site hiermee geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

11.9. Op de site wordt Google Analytics gebruikt om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De Muzikant heeft hier geen invloed op. De Muzikant heeft Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker of gebruiker wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

11.10. Het updaten of verwijderen van de gegevens – De gebruiker kan op elk moment zijn of haar persoonsgegevens bekijken, wijzigen, updaten of verwijderen door een schriftelijk verzoek daartoe per e-mail op het adres info@demuzikant.be. De gebruiker zal een e-mail ontvangen ter bevestiging dat de gegevens gewijzigd of verwijderd zijn met uitzondering van een archiefkopie die niet toegankelijk is voor de gebruiker of voor derden. De archiefkopie wordt tenminste gedurende 7 jaar bewaard voor doeleinden van boekhoudkundige controle en administratie.

11.11. Indien de gebruiker zijn of haar instemming met de Privacyverklaring wil intrekken, dient de gebruiker contact op te nemen met De Muzikant door een schriftelijk verzoek via e-mail op het adres info@demuzikant.be.

11.12. Contactgegevens – De persoonsgegevens van de gebruiker worden verstrekt aan De Muzikant, maar worden gehost en opgeslagen in een database op servers die eigendom zijn van en onderhouden worden door leveranciers van De Muzikant.

 

12. Feedback, suggesties en klachten

12.1. Iedere vorm van feedback en suggestie met betrekking tot de Site die de bezoeker of gebruiker aan De Muzikant meedeelt, kan door De Muzikant voor ieder doel en op iedere wijze worden aangewend en openbaar worden gemaakt, zonder enige vorm van vergoeding aan de bezoeker of gebruiker. De bezoeker of gebruiker staat alle eigendomsrechten af op de door hem verstrekte feedback en suggesties. Alle persoonsgegevens van de bezoeker  of gebruiker die aan De Muzikant worden verstrekt, zullen worden behandeld overeenkomstig de Privacyverklaring. De feedback of suggesties met betrekking tot de Site, gericht aan De Muzikant, kunnen worden gestuurd naar het e-mailadres : info@demuzikant.be.

12.2. Klachten inzake misbruik of inbreuken op rechten van bezoekers of gebruikers of derden via de Site, kunnen aan De Muzikant gemeld worden via het e-mailadres info@demuzikant.be.

 

13. Splitsbaarheid en verzaking

13.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of onuitvoerbaar verklaard worden krachtens een wet, reglement of definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank of college van arbiters, zullen de overige bepalingen hun kracht en draagwijdte ongewijzigd blijven behouden.

13.2. De partijen verbinden zich ertoe de ongeldige bepalingen te vervangen door een nieuwe bepaling die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstelling van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.

13.3. Het tijdelijk niet inroepen door een partij van een tekortkoming in hoofde van een andere partij of het tijdelijk nalaten een ingebrekestelling te verzenden met betrekking tot die tekortkoming, kan in geen enkel geval worden beschouwd als een definitieve verzaking om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

14.2. In geval van betwisting omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit deze voorwaarden, zullen de Belgische rechtbanken exclusief bevoegd zijn en ieder geval deze van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.